Deities

  • Shree Ganesh
  • Shree Mahavir Swami
  • Shree Shiv-Parvati
  • Shree Radha-Krishna
  • Shree Durga Ma
  • Shree Ram Darbar
  • Shree Hanumanji